Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Coördinator voor de sturings- en coördinatiecel van het Noodplan voor Huisvesting (NPH) (m/v/x)

Referentie: 40000043

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.

Beschrijving van de functie

Het Noodplan voor Huisvesting (NPH) 2020-2024, goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, voorziet in het bouwen en renoveren van woongelegenheden en in het ondersteunen van de huurders en toekomstige eigenaars. Dit plan steunt op vijf belangrijke pijlers: verhoging van het aanbod en de kwaliteit van sociale huisvesting, verbetering van het overheidsbeleid inzake huisvesting, ondersteuning van huurders, waarborging van het recht op huisvesting en verwerving van eigendom.

Er is een multidisciplinaire cel experten opgericht die beschikt over kennis van de huisvestingssector en die ervaring heeft op het gebied van projectbeheer en/of management om de talrijke bouwplaatsen en ambitieuze hervormingen uit het Noodplan voor Huisvesting te stimuleren, te coördineren en te monitoren.

Je leidt en belichaamt de onlangs opgerichte sturings- en coördinatiecel van het Noodplan voor Huisvesting (NPH) (ongeveer 8 personen) om de verwezenlijking van de acties van het NPH te begeleiden en te coördineren.

Je vertegenwoordigt de cel tegenover de stakeholders (zoals de besturen, de vastgoedsector, de ministeriële kabinetten, de gemeenten, de OCMW's en elke andere mogelijke partner), je neemt het secretariaat van de vergaderingen van de ministeriële stuurgroepwaar, je zorgt ervoor dat de wetgeving en de procedures zo goed mogelijk nageleefd worden en je staat in voor de kwaliteit van het werk en de tevredenheid van het publiek.

Je neemt op een loyale manier deel aan de voorbereiding en de uitvoering van het beleid en je bewaakt de samenhang tussen de beslissingen die worden genomen voor alle betrokken operationele overheidsdiensten.

 Je leidt en coördineert de cel en haar leden, en voert de volgende activiteiten uit:

- de uitvoering van de opdrachten van de cel verzekeren;

- de activiteiten van de cel plannen;

- de activiteiten die daaruit voortvloeien binnen je cel functioneel verdelen om een kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen bieden en de vastgestelde doelen te bereiken;

- de doelstellingen van de leden van de cel en de daarmee verbonden prestatie- en ontwikkelingsindicatoren trapsgewijs bepalen;

- informatie verzamelen en analyseren over de huidige en toekomstige behoeften die nodig zijn voor een voortdurende verbetering;

- ontwerpen van nota’s, verslagen, adviezen enz. opstellen;

- partnerschappen ontwikkelen en communiceren en daarbij zorgen voor de ontwikkeling en uitvoering van belangrijke partnerschapsrelaties tussen de cel en interne en externe partners;

- de acties, doelstellingen en prestaties van het opgezette systeem beoordelen;

- de prestatie- en ontwikkelingsindicatoren monitoren;

- voorstellen formuleren die bijdragen aan een betere kwaliteit van de geplande uitvoering van de werken en de coördinatie;

- zorgen voor de omkadering en personeelsmanagement van de cel;

- de competenties en talenten van de medewerkers van de cel (adjunct-coördinator, vier referentiepersonen, een jurist, een financieel verantwoordelijke en een secretariaatsmedewerker) bepalen en zo goed mogelijk toewijzen;

- zorgen voor een optimale efficiëntie van de cel;

- toezien op de samenhang binnen de cel en zorgen voor een constructieve samenwerking met alle partners en voor een sfeer van vertrouwen;

- toezien op het welzijn van de medewerkers van de cel en op het naleven van de wettelijke verplichtingen op dit gebied.

Situering binnen de organisatie

Gezien zijn transversale rol is de sturings- en coördinatiecel van het NPH ondergebracht bij Brussel Synergie.

De cel functioneert op een flexibele en innoverende manier en staat rechtstreeks in contact met de vertegenwoordigers van de politieke overheid. De Regering heeft de staatssecretaris voor Huisvesting belast met het dagelijkse operationele toezicht op de cel.

De opdrachten van deze cel zijn:

- de slagkracht van de Regering versterken;

- de operatoren van het NPH verenigen rondom een gemeenschappelijke visie en gestalte geven aan en zorgen voor een dynamiek van overleg met deze actoren;

- de acties en initiatieven uit het plan binnen de vooropgestelde termijnen implementeren bij de verschillende gewestelijke operatoren van het NPH; 

- de uitvoering van de 33 acties van het NPH faciliteren en bespoedigen;

- vooruitlopen op problemen, alarmsignalen identificeren, situaties heel snel deblokkeren, in partnerschap met de projectdragers en de overheidsactoren;

- op vraag van de huisvestingsoperatoren hen specifiek helpen bij specifieke taken (overheidsopdrachten, analyse van offertes, voorbereiding van dossiers betreffende stedenbouwkundige vergunningen, enz.);

- prospectie doen en mogelijke doelstellingen en opportuniteiten opstarten met betrekking tot de huisvestingsector, sociaal-economische aspecten en problemen en aspecten om het beheer te optimaliseren;

- eventuele banden en partnerschappen vormen met de privésector;

- regelmatige verslagen opmaken, wekelijkse vergaderingen organiseren met de verantwoordelijken van de verschillende operatoren;

- ervoor zorgen dat het begrotingstraject van het NPH gerespecteerd wordt, en dat monitoren;

- toezien op de prestatie van de NPH-operatoren met het oog op het optimaliseren van de transversale en verticale werking, en indien nodig verbeteracties voorstellen;

- acties ontwikkelen in overleg met de verantwoordelijken van de operatoren;

- de vooruitgang van elke bouwplaats van zo nabij mogelijk volgen op basis van de vooraf in de actiefiches van het NPH bepaalde SMART-indicatoren; elk kwartaal bij de ministeriële stuurgroep verslag uitbrengen van de stand van zaken inzake de uitvoering van het NPH;

- de sturings- en coördinatiecel van het NPH vertegenwoordigen tijdens onderhandelingen, bij contacten met mogelijke partners en operatoren.

Je profiel

Diploma

 • diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies
 • diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.Als je je diploma in het buitenland behaald hebt, moet je beschikken over een Belgisch gelijkwaardigheidsattest (uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap of Franse Gemeenschap) dat overeenstemt met het niveau van deze betrekking om in dienst te kunnen treden. Als je een dergelijk attest nog niet hebt aangevraagd, doe je dat best zo snel mogelijk, omdat het verkrijgen van het attest verschillende weken in beslag neemt.

Als je je diploma in het buitenland behaald hebt, moet je beschikken over een Belgisch gelijkwaardigheidsattest (uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap of Franse Gemeenschap) dat overeenstemt met het niveau van deze betrekking om in dienst te kunnen treden. Als je een dergelijk attest nog niet hebt aangevraagd, doe je dat best zo snel mogelijk, omdat het verkrijgen van het attest verschillende weken in beslag neemt.

Indien je jouw diploma behaald hebt in een andere taal dan het Nederlands, dan dien je je taalkennis van het Nederlands te bewijzen aan de hand van het taalcertificaat Artikel 7 van Selor.

Je kan onder voorbehoud deelnemen aan de selectie indien je nog niet in bezit bent van het gelijkwaardigheidsattest en/of het artikel 7 van Selor. Op het moment van het aanwervingsvoorstel dien je deze documenten wel in jouw bezit te hebben. Zo niet, zal de job voorgesteld worden aan de volgende in de rangschikking.

Vereiste ervaring

Opgelet! Om aan deze selectieprocedure te kunnen deelnemen, moet je voldoen aan volgende voorwaarden inzake ervaring:

 • Minstens 3 jaar ervaring in projectbeheer en in het leiden van een multidisciplinair team
 • Een ervaring van minstens drie jaar met de privésector met betrekking tot de competenties van de cel is eveneens vereist.

Die ervaring moet nauwkeurig vermeld staan in het cv. Die informatie zal relevant zijn bij de kwalitatieve screening van de cv's.

Kennis

 • Goede kennis van het wetgevende en institutionele kader op het gebied van huisvesting, stedenbouw en ruimtelijke ordening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • Een goede kennis van de tools op het gebied van projectbeheer, verslaggeving en management.

Functionele vaardigheden

 • Je beheert en volgt tijd, kosten, activiteiten en middelen op;
 • Je moedigt de samenwerking tussen teamleden en teams aan, je pakt conflicten aan en je betrekt de teamleden;
 • Je bouwt relaties en netwerken op met mensen binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen verschillende hiërarchische niveaus.

De competenties in het vet en de motivatie worden als zeer belangrijk beschouwd voor de functie, en wegen bijgevolg meer door in het eindresultaat.

Troef

 • Ervaring op het gebied van vastgoedontwikkeling is een troef ;
 • Je hebt een actieve kennis van het Frans aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt.

Wij bieden

Weddeschaal: A200

Beginloon (maandelijkse brutowedde, al aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen) : 4.701,28 EUR (dit is berekend op basis van zes jaar anciënniteit)

Deze betrekking valt in de categorie van de bijkomende en specifieke opdrachten (Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21/03/2018). Er geldt een specifieke geldelijke loopbaan voor. Dergelijke betrekkingen bieden daarentegen geen mogelijkheid tot interne mobiliteit binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Contract voor bepaalde duur tot eind december 2024.

We bieden een aangename werkomgeving gericht op jouw welzijn:

 • respect voor diversiteit en gelijke kansen
 • een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven, met een variabel uurrooster, 35 verlofdagen en ook automatisch vrijaf tussen kerstmis en nieuwjaar, de mogelijkheid tot telewerken[1]
 • hospitalisatieverzekering
 • kantines die zelfgemaakte gezonde maaltijden alsook voedingsadvies aanbieden
 • evenementen allerhande
 • sportzaal, stoelmassages...
 • een eigen crèche

En omdat het financiële plaatje ook zijn belang heeft, bieden we bovenop je loon het volgende:

 • een premie als projectleider van 9.575,50 euro bruto per jaar
 • het trein- en/of busabonnement (TEC - DE LIJN) 100% terugbetaald
 • gratis MIVB-abonnement
 • fietsvergoeding als je met de fiets komt van 0,24€/km
 • maaltijdcheques met een waarde van 8 euro
 • als je slaagt voor een examen een taalpremie, tussen 600 en 3.200 euro bruto per jaar
 • een tegemoetkoming van 20 euro per maand voor structurele telewerkers
 • een eindejaarspremie en vakantiegeld

Bovendien krijg je verscheidene vormingsmogelijkheden  - met o.a. een opleidingspackage voor nieuwe medewerkers, competentiebalansen, opleidingen op maat, loopbaancoaching, etc.

-        … raadpleeg al onze voordelen op overheidsdienst.brussels/jobs/!

Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor personen met een handicap

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. In dat verband waken we erover om gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hen redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen tegenover de andere kandidaten.

Link naar het aanvraagformulier voor een redelijke aanpassing van de selectieprocedure:https://jobs.servicepublic.brussels/nl/page/amenagement-raisonnable/

[1] Dit is pas mogelijk wanneer uw aanvraag na indiensttreding gevalideerd wordt door uw verantwoordelijke(n).

Procedure

Als je aan deze selectie wilt deelnemen, gelieve ons vóór 20 juni 2021 om middernacht jouw curriculum vitae en jouw motivatie (beide opgesteld in het Nederlands) te bezorgen :

 • via onze website https://servicepublic.brussels/jobs/
 • of aan : GOB, Directie Human Resources, Sint-Lazarusplain 2, 1035 Brussel.

De procedure verloopt als volgt:

 • Een preselectie op basis van de deelnemingsvoorwaarden van de vacature (werkervaring, diploma);
 • De kandidaten die geslaagd zijn voor de preselectie zullen eventueel uitgenodigd worden om deel te nemen aan een anonieme computergestuurde test;
 • De 10 best gerangschikte kandidaten voor deze test zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan een STAR- selectiegesprek (eventueel voorafgegaan door een praktische test) die als doel heeft de specifieke competenties en kennis van de functie te evalueren. Dit selectiegesprek zal plaatsvinden tijdens de werkuren;
 • Het vereiste minimum om voor deze selectie te slagen is 60%. 
 • Indien er voor deze procedure geen enkele laureaat geselecteerd is, worden de 10 volgende gerangschikte kandidaten bij de geïnformatiseerde anonieme test, uitgenodigd voor een selectiegesprek.

De uitnodigingen zullen via e-mail opgestuurd worden. Gelieve een correct email adres te vermelden in uw kandidatuur en deze regelmatig te raadplegen.

Rekening houden met de Covid-19 maatregelen en de geleidelijke opheffing van de lockdown, heeft de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel besloten dat de selectiegesprekken virtueel kunnen plaatsvinden via de applicatie Teams ( opgelet!  Dit zullen videogesprekken zijn, de webcam is daarom noodzakelijk).

De weerhouden kandidaat/kandidate zal uitgenodigd worden om zo snel mogelijk in dienst te treden. De kandidaten die voor de proef slagen maar die niet als eerste aangeworven worden, worden opgenomen in een wervingsreserve. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang.

Om een efficiënte opvolging van jouw kandidatuur te garanderen, is het uitermate belangrijk dat je in elke communicatie NADRUKKELIJK DE FUNCTIECODE 40000043 vermeldt.

Info procedure : Jennifer Haeck (jhaeck@sprb.brussels)

Info functie : Dutry Sébastien (sdutry@sprb.brussels)

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.