Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Plaatsvervangend gewestelijke boekhouder m/v/x - B2 - via intraregionale mobiliteit

Referentie: 40001807

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.

Je takenpakket

 De plaatsvervangend Gewestelijke Boekhouder ondersteunt de Gewestelijke Boekhouder en voert samen met hem/haar de volgende taken uit :

 • Je voert de boekhouding van de geconsolideerde entiteit, overeenkomstig de wettelijke voorschriften (OOBBC) en je geeft gevolg aan de vragen en verzoeken van het Rekenhof met betrekking tot de certificatie-audits;
 • Je doet de follow-up van de aanbevelingen en opmerkingen van het Rekenhof die zijn opgenomen in het jaarlijkse controleverslag van de algemene rekening van de Diensten van de Regering en de geconsolideerde entiteit. U zorgt ervoor dat deze aanbevelingen worden opgevolgd;
 • Je definieert en valideert de boekhoudsystemen;
 • Je valideert de door de ordonnateur vastgestelde systemen om boekhoudkundige informatie te verstrekken of te verantwoorden;
 • Je stelt de geconsolideerde algemene rekening van de gewestelijke entiteit op:
  • Je doet de consolidatie van de rekeningen van de GOB’s en de ABI’s, zowel de algemene als de begrotingsboekhouding voor 31/08/N in SAP FC;
  • Je werkt het consolidatiehandboek bij;
  • Je zorgt voor de harmonisatie en verspreiding van boekhoudprocedures binnen de gewestelijke entiteit, de organisatie van opleidingen voor de ABI’s en voor adviesverlening;
  • Je beheert de concordantie tussen het particuliere en het openbare boekhoudplan, en met name het beheer van het in SAP HANA geïmplementeerde boekhoudplan.
 • Je voert de boekhoudcontrole en de interne vakcontrole uit:
  • zorgen voor een passende aanpak van de communicatie en de externe betrekkingen: de boekhoudkundige procedures en regels die voortvloeien uit de wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op de gewestelijke entiteit blijven bijwerken;
  • de invoering structureren van een systeem om potentiële interne en externe gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op de verwezenlijking van de doelstellingen te onderkennen en om te bepalen of zij kansen dan wel risico’s inhouden;
  • voor de beoordeling van deze risico's een risicokaart opstellen;
  • wat de behandeling van deze risico's betreft, de boekhoudprocedures structureren en bijwerken;
  • deelnemen aan seminars en diverse artikelen schrijven met het oog op enerzijds het presenteren van de werkzaamheden die verricht zijn in het kader van de aan de gewestelijke boekhouder opgedragen opdrachten (voornamelijk consolidatie en interne boekhoudkundige controle) en anderzijds het wijzen op de vooruitgang die de GOB heeft geboekt in het kader van de hervorming van de boekhouding en de consolidatie van de rekeningen van de gewestelijke entiteit, gebieden waarop het Gewest een pioniersrol vervult;
  • deelnemen aan de Commissie voor Overheidsboekhouding.
 • Je volgt het project van de integratie van de fiscale ontvangsten in het gewestelijke SAP op : opvolging van de integratie van de fiscale ontvangsten, via een interface die in januari 2021 werd geïmplementeerd;
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling van het Comité van bedrijfsrevisoren die werden aangesteld door de GOB’s en de ABI’s die tot de gewestelijke entiteit behoren. Je draagt bij tot de ontwikkeling van het netwerk en de uitwisselingen op het gebied van de controle van de algemene rekeningen en de overheidsboekhouding, waarvan de begrotingsboekhouding een integrerend deel uitmaakt, evenals van de ESR-methodologie;
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling van het Comité dat is samengesteld uit de boekhouders van de GOB’s en autonome bestuursinstellingen die deel uitmaken van de gewestelijke entiteit, voorgezeten door de Gewestelijke Boekhouder en de plaatsvervangend Gewestelijke Boekhouder. Je draagt bij tot de oprichting van het netwerk en je faciliteert de uitwisselingen bij de opstelling van de algemene rekeningen en de geconsolideerde algemene rekening. Je draagt bij tot het delen van kennis en goede praktijken.

 Bijkomende opdrachten:

 • Je beheert de toegangs-, verwijderings- en wijzigingsautorisaties voor bedrijfsrollen voor SAP- gebruikers;
 • Je voert rapportages, studies en analyses uit: taken die rechtstreeks door de Gewestelijke Boekhouder worden waargenomen;
 • Je onderhoudt betrekkingen met andere financiële actoren: ordonnateurs, rekenplichtigen, Grondregie (op grond van de artikelen 11, 15, 19, 20, 21, 27, 33 en 109 van de OOBBC);
 • Je neemt deel aan specifieke projecten (vijfjarenplan, boordtabellen, bijwerking van referentiesystemen, operationele plannen (POP's), enz.);
 • Je stelt uitvoeringsbesluiten van de OOBBC op (8 besluiten gepland).

 Contactpersonen

Info procedure: Ekram El Azzouzi - mobiliteitvantalenten@gob.brussels

Info functie: Eric Fondeur - efondeur@sprb.brussels

Je werkgever

De Entiteit van de Gewestelijke Boekhouder waarvoor je zal aangeworven worden maakt deel uit van Brussel Financiën en Begroting, één van de 8 besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB).

Brussel Financiën en Begroting (BFB) staat in voor alle opdrachten in verband met de gewestelijke begroting, boekhouding en financiën met inbegrip van het organiseren van de controle.

Meer info op http://financien-begroting.brussels/

De Entiteit van de Gewestelijke Boekhouder maakt deel uit van Brussel Financiën en Begroting en is belast met het voeren van de boekhouding overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften (een taak die werd gedelegeerd aan de directie Boekhouding) en met het voorleggen van de algemene rekening van de diensten van de regering (voorbereid door de directie Boekhouding) aan het Rekenhof.

Zij bepaalt en valideert de boekhoudsystemen die tot doel hebben boekhoudkundige informatie te verstrekken of te verantwoorden en zorgt voor de interne boekhoudcontrole.

Zij stelt boekhoudprocedures op en voert deze door om de juistheid en betrouwbaarheid van de boekingen in de boekhouding en in andere boekhoudkundige documenten te verifiëren en om de bescherming van het vermogen te waarborgen.

Zij stelt de geconsolideerde rekening van de gewestelijke entiteit op, die bestaat uit de rekening van de Diensten van de Regering (de GOB’s) en de rekeningen van de 23 autonome bestuursinstellingen (ABI’s). Aangezien de consolidatieperimeter in feite 58 ABI’s omvat, integreert zij de nieuwe instellingen geleidelijk in de geconsolideerde rekening.

Zij ontwikkelt de overheidsboekhouding door middel van gewestelijke boekhoudprocedures, haar actieve deelname aan de invoering van het gewestelijke SAP-platform en boekhoudkundige begeleiding van de instellingen die er deel van uitmaken.

https://overheidsdienst.brussels/brussel-financien-en-begroting/

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) biedt een aangename werkomgeving gericht op jouw welzijn:

 • een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven, met de nodige flexibiliteit en een variabel uurrooster, 35 verlofdagen en vrijaf tussen kerstmis en nieuwjaar, mogelijkheid tot 3 telewerkdagen per week;
 • verscheidene vormingsmogelijkheden op maat; zowel ter plaatse als via e-learning alsook een opleidingspackage voor nieuwe medewerkers;
 • loopbaanbegeleiding: competentiebalansen, individuele en teamcoaching, mogelijkheid tot interne mobiliteit,etc;
 • een sportzaal, stoelmassages;
 • een cafetaria die zelfgemaakte gezonde maaltijden alsook voedingsadvies aanbieden;
 • hospitalisatieverzekering;
 • diverse bedrijfsevenementen;
 • een eigen crèche;
 • een milieubewuste werkgever ;
 • een duurzame werkplek ;
 • respect voor diversiteit en gelijke kansen.

En omdat het financiële plaatje ook zijn belang heeft, bieden we bovenop je loon het volgende:

 • gratis MIVB-abonnement;
 • het trein- en/of busabonnement (TEC, De Lijn) 100% terugbetaald;
 • fietsvergoeding als je met de fiets komt van 0,25€/km;
 • maaltijdcheques met een waarde van 8 euro;
 • Een aansluitingsvergoeding van 20€/maand (minimum 1 dag telewerken per maand) + een kantoorvergoeding van 30€/maand (minimum 4 dagen telewerken per maand);
 • een eindejaarspremie en vakantiegeld.
 • een taalpremie na het slagen voor een examen (tussen 600 en 3.200 euro bruto per jaar[1]);

[1] Nog niet geïndexeerd - huidige index x 2,0399

Je profiel

Graad

Alleen de personeelsleden die titularis zijn van de graad van eerste assistent(e) (rang B2) komen in aanmerking om voor deze betrekking te kunnen solliciteren.

Diploma

Je hebt een bachelorsdiploma in een economische richting: handelswetenschappen, bedrijfsbeheer, bedrijfskunde, accountancy, fiscaliteit, handelswetenschappen of dergelijke.

Vereiste ervaring

Je beschikt over een ervaring van minimum 3 jaar in een boekhouddienst, bij voorkeur in de openbare sector, waarin je minstens 1 van de onderstaande taken hebt uitgevoerd:

 • Deelname aan de consolidatie van een jaarrekening;
 • Interne controle van de jaarrekeningen;
 • Afsluiten van een jaarrekening.

Technische competenties/kennis

 • Je beschikt over een grondige kennis in boekhouding en van de Organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle (rol en verantwoordelijkheden van de Gewestelijke Boekhouder).

Functionele competenties[2]

 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren
 • Je geeft advies aan jouw gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van jouw expertise
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

De competentie in het vet en de motivatie worden als zeer belangrijk beschouwd voor de functie, en wegen bijgevolg meer door in het eindresultaat.

Troef

 • Een goede kennis van SAP of een andere ERP is een troef
 • Je hebt een actieve kennis van het Frans aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt.

[2] De competenties in het vet en de motivatie worden als zeer belangrijk beschouwd voor de functie, en wegen bijgevolg meer door in het eindresultaat.

Onze waarden

 • Respect: waardering en een open ingesteldheid ten opzichte van de ander, van verschillen, van diversiteit en van de omgeving
 • Klantgerichtheid: rekening houden met de behoeften en verwachtingen van de begunstigden van de te verstrekken diensten (medewerkers van de GOB, burgers, bedrijven, verenigingen, regering, mensen die in Brussel langskomen of er werken) om hen tevreden te stellen
 • Uitmuntendheid : zich overtreffen, continu streven naar betere prestaties, de werkpraktijken en de kwaliteit van de dienstverlening voortdurend verbeteren
 • Integriteit: zorgen voor de naleving van de wetten en regels, loyaliteit ten opzichte van de overheid, neutraliteit en eerlijkheid
 • Solidariteit: samenwerken om de gemeenschappelijke doelstellingen te behalen, complementariteit aanmoedigen, met elkaar delen en elkaar helpen

Wij bieden

Weddeschaal: B2 – eerste assistent(e)

Beginloon (maandelijkse brutowedde, al aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen) : 3.822,00 Euro

Procedure[3]

Het gaat hier om een aanwerving via intraregionale mobiliteit. Hiervoor gelden zeer specifieke deelnemingsvoorwaarden (zie onder). Indien je niet voldoet aan deze voorwaarden, kom je niet in aanmerking voor deze vacature.

Deelnemingsvoorwaarden

 • Intraregionale mobiliteit

Deze vorm van mobiliteit is enkel mogelijk voor statutaire personeelsleden die werken voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel of één van de volgende Instellingen van Openbaar Nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

 • Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest;
 • Brussels Instituut voor Milieubeheer;
 • Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp;
 • Net-Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid;
 • Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel (Innoviris);
 • Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij;
 • Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris);
 • Gewestelijke vennootschap van de Haven van Brussel;
 • De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap;
 • Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit,
 • Brussel Openbaar Ambt;
 • Brussel Stedenbouw en Erfgoed;
 • Brussels Planningsbureau,
 • Brussel Preventie en Veiligheid

Je moet daarnaast aan volgende voorwaarden voldoen om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure:

 • Je bent statutair ambtenaar van rang B2.
 • Je bevindt je in dienstactiviteit
 • Je hebt bij jouw laatste evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen die gelijkwaardig is aan de vermelding "gunstig".

Hoe kan je je kandidaat stellen?

Jouw kandidatuur dient (verplicht) te bestaan uit een gedetailleerd curriculum vitae, een uitvoerige motivatiebrief en een kopie van jouw meest recente benoemingsbesluit. Daarnaast moeten volgende elementen worden vermeld:

 • naam
 • voorna(a)m(en)
 • benoemingsdatum
 • administratieve toestand
 • de precieze gegevens van uw huidige overheidsdienst/administratie

Je dient jouw kandidatuur in per e-mail op volgend adres : mobiliteitvantalenten@gob.brussels ter attentie van mevrouw Julie Fiszman, secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Sint Lazarusplein, 1035 Brussel, ten laatste op 15 december 2023 en je vermeldt hierbij duidelijk de referentie 40001807.

Indien je aan al deze voorwaarden voldoet, zal je worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, eventueel voorafgegaan door een praktische proef.

Enkele dagen voor je sollicitatiegesprek zal je ook uitgenodigd worden voor een persoonlijkheidstest. Die test is verplicht en zal ter ondersteuning gebruikt worden tijdens het sollicitatiegesprek.

Aarzel niet om je in te schrijven op onze nieuwsbrief en zo op de hoogte te blijven van nieuwe vacatures bij de GOB: https://jobs.servicepublic.brussels/nl/page/mailinglist/

[3] Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor personen met een handicap

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. In dat verband waken we erover om gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hen redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen tegenover de andere kandidaten.

Link naar het aanvraagformulier voor een redelijke aanpassing van de selectieprocedure: https://jobs.servicepublic.brussels/nl/page/amenagement-raisonnable/

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.