Service Public Régional de Bruxelles

Juridisch - administratief medewerker via intraregionale en/of externe mobiliteit

Référence: 40002492

Désolé, le délai de candidature pour cette offre est expiré.

Omschrijving van de jobinhoud

Als juridisch-administratief medewerker/-ster bij de directie Algemene en Juridische zaken maak je deel uit van een team van 12 personen waarbinnen iedereen zijn bijdrage levert aan de verschillende objectieven van de directie.

 • Je staat met name in voor de ondersteuning van een van je collega’s die      gespecialiseerd is in de materie van de erediensten. Zo behandel je  dossiers  met betrekking tot de aanvragen tot erkenning van de lokale    geloofsgemeenschappen, de aanvragen om informatie betreffende de te volgen   procedures inzake de erediensten, etc.

 • In het kader van de bevoegdheid betreffende de organisatie van het administratief toezicht en de organisatorische regels van de diverse instellingen (belast met het beheer van de temporaliën van de erediensten, de OCMW ’s, de gemeenten, de politiezones en de specifieke gemeentelijke bestuursvormen), werk je mee aan het opstellen, interpreteren en opvolgen van juridische teksten zoals ordonnanties, besluiten en omzendbrieven. . Daarnaast onderhoud je contacten met de actoren in het werkveld en in voorkomend geval, organiseer en coördineer je overleg met de diverse belanghebbenden.

 • Binnen jouw functie en als aankomend specialist op jouw vakgebied, bereid je adviezen voor van interne collega’s binnen de GOB als van externen en beantwoord je parlementaire vragen en interpellaties. Ook sta je in voor de juridisch-administratieve ondersteuning van je collega’s. Je verzorgt bijvoorbeeld de administratieve ondersteuning van de dossiers met betrekking tot de gemeentelijke belastingreglementen of de dossiers met betrekking tot de beslissingen van OCMW ’s, gemeenten, politiezones en gemeentelijke bestuursvormen zoals autonome gemeentebedrijven, intercommunales en gemeentelijke vzw’s. Bovendien kun je ondersteuning bieden aan het team dat zich om de zes jaar inzet voor de gemeenteraadsverkiezingen door bijvoorbeeld mee te werken aan het opstellen van de wetgevende en reglementaire teksten.

Kenmerkend voor je team is de hoge mate van zelfstandigheid. Desondanks zul je ook veel kunnen samenwerken met je collega’s aan een brede waaier van projecten en zo leer je al snel de veelzijdigheid van je directie kennen. Je leert het werk als het ware ‘on the job’ en je kunt te allen tijde rekenen op de volledige ondersteuning van je leidinggevende en je collega’s.

Situering binnen de organisatie

Brussel Plaatselijke Besturen (BPB) treedt op als tussenpersoon tussen het gewest en de verschillende plaatselijke besturen op zijn grondgebied, namelijk de gemeenten, de autonome gemeentebedrijven, de intercommunales, de verenigingen voor het beheer van de erkende erediensten en van de georganiseerde vrijzinnigheid, de politiezones, de OCMW's, de OCMW-verenigingen en de enige Berg van Barmhartigheid van het land. `

De plaatselijke besturen organiseren, controleren, financieren en adviseren, in een relatie van wederzijds vertrouwen en daarbij waken over belangrijke waarden zoals gelijke behandeling, het naleven van de regelgeving en de transparantie van de ondernomen acties´, dat is de hoofdbekommernis van BPB.

De directie Algemene en Juridische Zaken is een van de directies van BPB. Het is een middelgroot team dat vandaag elf mensen telt: een directrice bijgestaan door twee eerste attachés-experts, vijf attachés (voornamelijk juristen) en drie personeelsleden belast met administratieve taken. Het team vervult de volgende opdrachten:

-        uitwerken van de organieke wet- en regelgeving inzake de materies die onder de bevoegdheid vallen van het Gewest op het gebied van plaatselijke besturen: de samenstelling, organisatie, bevoegdheden, werking en financiering van gemeentelijke instellingen en de beheersorganen van de temporaliën van de erkende erediensten, alsook inzake begrafenissen en begraafplaatsen;

-        uitvoeren van het administratieve toezicht op de akten van de plaatselijke besturen, maar niet die welke betrekking hebben op financiën, personeel en overheidsopdrachten (die worden behandeld door andere directies van BPB): huishoudelijke reglementen van de gemeenteraad, algemene en specifieke politiereglementen, regelgeving m.b.t. taksen en retributies, beslissingen over de aanstelling van de gemeenteraad en het college, oprichting van gemeentelijke vzw's, autonome gemeentelijke regieën, enzovoort. In het kader van het toezicht verschillende klachten tegen deze beslissingen behandelen;

-        om de zes jaar de gemeenteraadsverkiezingen organiseren, in nauwe samenwerking met andere personeelsleden van BPB en de gemeenten;

-        de regering of de plaatselijke besturen adviseren binnen de bevoegdheidsdomeinen van de directie;

-        bepaalde bijzondere opdrachten uitvoeren die voordien werden uitgevoerd door de provincie en werden overgeheveld naar aanleiding van de opdeling van de provincie Brabant. Voorbeelden: opstellen van de provinciale jurylijsten van het Hof van Assisen; vergunningen voor provinciale tombola's en ophalingen; goedkeuring van giften en legaten aan het Rode Kruis.

 Profiel

Opleiding

Bachelor of graduaat

Diploma

Bachelor in de Rechstpraktijk of Graduaat Juridisch Administratieve Ondersteuning

Kennis

 • Je hebt een goede kennis van het Belgisch Publiek Recht en dit met betrekking tot de staatsstructuur, de bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende instellingen (federale, gewestelijke, gemeenschaps- en bicommunautaire bevoegdheden) en de interacties tussen deze verschillende instellingen en de aangelegenheden waarvoor Brussel Plaatselijke Besturen bevoegd is.
 • Je drukt je schriftelijk op een duidelijke en begrijpelijke manier uit;

Functionele vaardigheden

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens , je genereert alternatieven en je trekt sluitende conclusies;

 • Je geeft advies aan jouw gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van jouw expertise;

 • Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, je respecteert vertrouwelijkheid, je komt verbintenissen na en je vermijdt elke vorm van partijdigheid ;

 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

De competenties in het vet en de motivatie worden als zeer belangrijk beschouwd voor de functie, en wegen bijgevolg meer door in het eindresultaat.

Niet vereist, wel een troef

Je hebt een actieve kennis van het Frans aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt.

 Wij bieden

Weddeschaal: B101

Beginloon (maandelijkse brutowedde, al aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen): 2.388,94 €

We bieden een aangename werkomgeving gericht op jouw welzijn:

 • respect voor diversiteit en gelijke kansen

 • een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven, met een variabel uurrooster, 35 verlofdagen en ook automatisch vrijaf tussen kerstmis en nieuwjaar, de mogelijkheid tot telewerken[1]

 • hospitalisatieverzekering

 • kantines die zelfgemaakte gezonde maaltijden alsook voedingsadvies aanbieden

 • evenementen allerhande

 • sportzaal, stoelmassages...

 • een eigen crèche

[1] Dit is pas mogelijk wanneer uw aanvraag na indiensttreding gevalideerd wordt door uw verantwoordelijke(n).

En omdat het financiële plaatje ook zijn belang heeft, bieden we bovenop je loon het volgende:

 • het trein- en/of busabonnement (TEC - DE LIJN) 100% terugbetaald

 • gratis MIVB-abonnement

 • fietsvergoeding als je met de fiets komt van 0,24€/km

 • maaltijdcheques met een waarde van 8 euro

 • als je slaagt voor een examen een taalpremie, tussen 600 en 3.200 euro bruto per jaar

 • een tegemoetkoming van 20 euro per maand voor structurele telewerkers

 • een eindejaarspremie en vakantiegeld

Bovendien krijg je verscheidene vormingsmogelijkheden - met o.a. een opleidingspackage voor nieuwe medewerkers, competentiebalansen, opleidingen op maat, loopbaancoaching, etc.

-        … raadpleeg al onze voordelen op overheidsdienst.brussels/jobs/!

Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor personen met een handicap

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. In dat verband waken we erover om gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hen redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen tegenover de andere kandidaten.

Link naar het aanvraagformulier voor een redelijke aanpassing van de selectieprocedure: https://brujobs.brussels/nl/page/amenagement-raisonnable/

 Procedure

Het gaat hier om een aanwerving via intraregionale en externe mobiliteit. Hiervoor gelden zeer specifieke deelnemingsvoorwaarden (zie onder). Indien je niet voldoet aan deze voorwaarden, kom je niet in aanmerking voor deze vacature.

Deelnemingsvoorwaarden

 • Intraregionale mobiliteit

Deze vorm van mobiliteit is enkel mogelijk voor statutaire personeelsleden die werken voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel of één van de volgende Instellingen van Openbaar Nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

-        Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest;

-        Brussels Instituut voor Milieubeheer;

-        Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische            Hulp;

-       Net-Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid;

-       Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de                       Innovatie van Brussel (Innoviris);

-        Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij;

-        Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris);

-        Gewestelijke vennootschap van de Haven van Brussel;

-       De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

-        Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap;

-        Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit,

-        Brussel Openbaar Ambt;

-        Brussel Stedenbouw en Erfgoed;

-        Brussels Planningsbureau,

-        Brussel Preventie en Veiligheid

Je moet daarnaast aan volgende voorwaarden voldoen om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure:

o   Je bent statutair ambtenaar van rang B1

o   Je bevindt je in dienstactiviteit

o   Je beschikt over minstens 2 jaar graadanciënniteit

o   Je hebt bij jouw laatste evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen die gelijkwaardig is aan de vermelding "gunstig".

 • Externe Mobiliteit

Deze vorm van mobiliteit is enkel mogelijk voor statutaire personeelsleden die werken voor de ministeries en instellingen van openbaar nut van:

-        de federale overheid,

-        de Gemeenschappen,

-        de andere gewesten,

-        de Franse Gemeenschapscommissie,

-        de Vlaamse Gemeenschapscommissie,

-        de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

-        de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Brussels                    Hoofdstedelijk Gewest en die niet vermeld worden bovenvermelde lijst voor           de intraregionale mobiliteit.

Je moet daarnaast aan volgende voorwaarden voldoen om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure:

o   Je bent statutair ambtenaar van rang B1

o   Je bevindt je in dienstactiviteit

o   Je hebt bij jouw laatste evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen die gelijkwaardig is aan de vermelding "gunstig".

Hoe kan je je kandidaat stellen?

Jouw kandidatuur dient (verplicht) te bestaan uit een gedetailleerd curriculum vitae, een uitvoerige motivatiebrief en een kopie van jouw meest recente benoemingsbesluit. Daarnaast moeten volgende elementen worden vermeld:

-        naam

-        voorna(a)m(en)

-        benoemingsdatum

-        administratieve toestand

-        de precieze gegevens van uw huidige overheidsdienst/administratie

Je dient jouw kandidatuur in per e-mail op volgend adres: mobiliteitvantalenten@gob.brussels ter attentie van mevrouw Julie Fiszman, secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Iris Tower Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel, ten laatste op 28 juni 2021en je vermeldt hierbij duidelijk de referentie 40002492.

Indien je aan al deze voorwaarden voldoet, zal je worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, eventueel voorafgegaan door een praktische proef.

Info procedure: Myriam Samson: 02/800 36 78 (msamson@gob.brussels)

Info functie: Fabienne Bury: 02/ 800 32 36 (fbury@gob.brussels)

Désolé, le délai de candidature pour cette offre est expiré.