Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Architecten – Projectleiders (m/v/x)

Referentie: 4000FAC

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.

Omschrijving van de jobinhoud

Binnen de pool Onroerend patrimonium van de directie Facilities zorg je voor het beheer van de infrastructuurdossiers die verband houden met de crisis in Oekraïne.

In dat verband ben je verantwoordelijk voor het beheer van een vastgoedportfolio , dat je opvolgt om je te vergewissen van de ontwikkeling van de projecten van de directie en/of van haar partners.

Naast de opdracht die verband houdt met de crisis, beheer je voor het overige op autonome wijze onroerende eigendommen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarvoor de directie Facilities bevoegd is en waar jij verantwoordelijk voor bent.

Je beheert investeringsprojecten voor de goederen waarvoor je verantwoordelijk bent, die soms gericht zijn op de tijdelijke ingebruikname ervan. Dit beheer omvat ook de gunning van overheidsopdrachten (hoofdzakelijk voor diensten en werken), alsook de opvolging van de studies, van de werken en de technische opleveringen, met naleving van de wet- en regelgeving inzake overheidsopdrachten (de aankondiging van de opdracht en het bestek mee helpen opstellen).

Je onderkent en meldt problemen. Je denkt vernieuwend om passende oplossingen te vinden en innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.

Je formuleert begrotingsvoorstellen (voor vastleggingen, vereffeningen, uitstaande bedragen, geraamde uitgaven, ...). Vanuit een geest van solidariteit kan je gevraagd worden op te treden als back-up voor collega's.

Je waakt over de naleving van de bepalingen van het bestek, de planning en de begroting.

Hierna volgt een opsomming van de hoofdactiviteiten die je in het kader van deze functie zal moeten uitvoeren:

 • De opvolging van technische dossiers autonoom beheren en opvolgen;
 • Erop toezien dat de interne en externe partners goed geïnformeerd worden;
 • Controles ter plaatse uitvoeren en dossiers opstellen om eventueel te melden wat er fout gaat;
 • Actieplannen opstellen voor de dossiers die je beheert;
 • Toezien op een correcte en regelmatige toepassing van de instrumenten voor planning, beheer, controle en evaluatie;

Situering binnen de organisatie

De directie Facilities zorgt voor het beheer van de administratieve gebouwen en van het onroerende patrimonium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook voor de coördinatie van de diensten die zorgen voor de goede werking van de regeringsdiensten en meer bepaald van de besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB).

De directie Facilities bestaat uit 4 polen:

• De pool "Sturing", onder leiding van de directeur, coördineert het management van de directie en de beheersinstrumenten: financiële en menselijke middelen, communicatie en sturingsinstrumenten, uniek contactpunt voor het beheer van de aanvragen van onze interne klanten (Single Point of Contact).

• De pool "Administratieve Gebouwen" staat in voor het beheer van de investeringen, de organisatie van de ruimten en het onderhoud van de gebouwen waarin de regeringsdiensten van het Gewest zijn ondergebracht, zoals de gewestelijke ambtenaren. De beheerders van de portefeuilles en technieken werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van een eerste ingenieur.

• De pool "Goederen & Diensten" omvat de diensten die voor onze interne klanten bestemd zijn (aankoopcentrale, catering, onthaal, drukkerij, fleet, briefwisseling, ...), onder leiding van een eerste attaché.

 • De pool "Onroerend Patrimonium" heeft als voornaamste opdracht het administratieve en technische beheer van de goederen die zijn opgenomen in lijst A van de inventaris van het bouwkundige patrimonium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (onderhoud, aankoop, verkoop, huur of verhuur, bouw, renovatie). De projectbeheerders staan onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van een eerste attaché.

Je zal worden tewerkgesteld bij de pool "Onroerend Patrimonium".

Profiel

Diploma 

 • Basisdiploma van de tweede cyclus als architect / Masterdiploma architect afgeleverd door een Belgische universiteit of hogeschool na minstens 5 studiejaren
 • Basisdiploma van de tweede cyclus als burgerlijk ingenieur - architect / Masterdiploma burgerlijk ingenieur - architect afgeleverd door een Belgische universiteit na minstens 5 studiejaren

Als je je diploma in het buitenland behaald hebt, moet je beschikken over een Belgisch gelijkwaardigheidsattest (uitgereikt door de Vlaamse of Franse Gemeenschap) dat overeenstemt met het niveau van deze betrekking om in dienst te kunnen treden. Als je een dergelijk attest nog niet hebt aangevraagd, doe je dat best zo snel mogelijk, want het verkrijgen van het attest neemt verschillende weken in beslag.

Als je je diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald: afhankelijk van je situatie zal je misschien een taalcertificaat bij Selor moeten behalen om je kennis van het Nederlands aan te tonen. Je moet je hiervoor online inschrijven. https://www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/

Je kunt onder voorbehoud aan de selectie deelnemen als je nog niet in het bezit bent van het gelijkwaardigheidsattest en/of het artikel 7 van Selor. Op het ogenblik dat de betrekking je wordt aangeboden, moet je in het bezit zijn van deze documenten, anders zal de betrekking aangeboden worden aan de volgende kandidaat in de rangschikking.

Functionele competenties

- Je behandelt en verhelpt problemen zelfstandig, zoekt alternatieven en zorgt voor oplossingen.

- Je bewerkstelligt en versterkt de teamgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan het oplossen van conflicten tussen collega's.

- Je spant je in en je toont de wil en de ambitie om resultaten te bereiken en je draagt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de ondernomen acties.

Motivatie wordt bijzonder belangrijk geacht voor de functie en zal zwaarder doorwegen bij de berekening van de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

Je zal in een tweetalige omgeving werken. Kennis van het Frans vormt dus een troef.

Wij bieden

Weddeschaal: A101

Beginwedde (maandelijkse brutowedde, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen): 3.508,75 euro

We bieden een aangename werkomgeving gericht op jouw welzijn:

 • respect voor diversiteit en gelijke kansen
 • een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven, met een variabel uurrooster, 35 verlofdagen en ook standaard vrijaf tussen Kerstmis en Nieuwjaar, de mogelijkheid tot telewerken[1]
 • hospitalisatieverzekering
 • cafetaria's die zelfgemaakte gezonde maaltijden alsook voedingsadvies aanbieden
 • evenementen in het teken van gezelligheid
 • sportzaal, stoelmassages...
 • buurtcrèche

En omdat het financiële plaatje ook zijn belang heeft, bieden we bovenop je loon het volgende:

 • gratis MIVB-abonnement
 • volledige terugbetaling van het trein- en/of busabonnement (DE LIJN - TEC)
 • fietspremie: 0,25 euro/km
 • maaltijdcheques met een waarde van 8 euro
 • een taalpremie na het slagen voor een examen (tussen 600 euro en 3.200 euro bruto per jaar niet geïndexeerd – huidige index x 1,8476)
 • een tegemoetkoming van 20 euro per maand voor structurele telewerkers
 • een eindejaarspremie en vakantiegeld

Daarnaast geniet je van verschillende opleidingsmogelijkheden, waaronder een pakket voor nieuwkomers, competentiebalansen, op maat gemaakte opleidingstrajecten, loopbaancoaching, enz.

… bekijk al onze voordelen op https://overheidsdienst.brussels/jobs/!

Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor personen met een handicap

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. In dat verband waken we erover om gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hen redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen tegenover de andere kandidaten.

Link naar het aanvraagformulier voor een redelijke aanpassing van de selectieprocedure https://jobs.servicepublic.brussels/nl/page/amenagement-raisonnable/

[1] Telewerk is alleen mogelijk als je aanvraag goedgekeurd wordt door je verantwoordelijke(n).

Procedure

Als je aan deze selectie wilt deelnemen, gelieve ons vóór 25 mei 2022 om middernacht je curriculum vitae en motivatiebrief te bezorgen (opgesteld in het Nederlands):

via onze website: https://overheidsdienst.brussels/jobs/              

of met de post naar het volgende adres: GOB, Directie Human Resources, Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel.

De procedure verloopt als volgt:

- Er vindt een preselectie plaats op basis van de deelnemingsvoorwaarden voor deze vacature (diploma);

- De kandidaten die door de preselectie zijn geraakt, zullen worden uitgenodigd voor een anonieme computertest;

- De 10 hoogst gerangschikte kandidaten die het beste scoren op deze test (minstens 50/100) zullen worden uitgenodigd voor een STAR-selectiegesprek om de specifieke competenties en kennis voor deze functie te beoordelen. Dit gesprek zal tijdens de kantooruren plaatsvinden;

- Het vereiste minimum om voor deze selectie te slagen is 60%;

- Als geen enkele laureaat geselecteerd wordt bij deze procedure, zullen de 10 eerstvolgend gerangschikte kandidaten van de anonieme computertest uitgenodigd worden voor een selectiegesprek.

Je wordt per e-mail uitgenodigd. Vermeld in je kandidaatstelling een geldig e-mailadres en raadpleeg regelmatig je mailbox.

De gekozen kandidaat/kandidate zal verzocht worden zo snel mogelijk in dienst te treden. De kandidaten die voor de proef slagen maar die niet als eerste aangeworven worden, worden opgenomen in een wervingsreserve. Bij ex aequo zal voorrang gegeven worden aan de persoon die op het onderdeel 'motivatie' de meeste punten scoort.

Om een vlotte behandeling van je kandidatuur te garanderen, moet je VERPLICHT DE FUNCTIECODE 4000FAC VERMELDEN.

Info procedure:

Mercedes Bellemans (mbellemans@sprb.brussels)

Info functie:

Francisco Guillan y Suarez (0486/51 54 92  - fguillan@gob.brussels)

v  Wil je op de hoogte blijven van onze toekomstige vacatures? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via https://jobs.overheidsdienst.brussels/nl/page/mailinglist/.

Sorry. De termijn om voor deze vacature te solliciteren is verstreken.