Service Public Régional de Bruxelles

Assistent B1 – Financieel beheerder (m/v/x) – Intraregionale – en externe mobiliteit

Référence: 40002742

Désolé, le délai de candidature pour cette offre est expiré.

Omschrijving van de jobinhoud:

Binnen de directie Boekhouding werk je bij de cel "Procedure- en belastingdeskundige", die uit twee personen bestaat.

De rol van deze transversale eenheid binnen de directie Boekhouding is het opstellen van belastingaangiften voor de GOB of voor derden, het ontwikkelen en actualiseren van boekhoudprocedures en het toezien op de correcte toepassing ervan.

Je zal de volgende opdrachten vervullen:

 • Deelnemen aan het opstellen van belastingaangiftes (onroerende voorheffing, bedrijfsbelasting, intracommunautaire btw, belastingformulier, enz.);
 • Boekhoudkundige procedures ontwikkelen en actualiseren;
 • Registratie van diverse boekhoudkundige verrichtingen en correcties;
 • Deelnemen aan de afsluiting van de rekeningen;
 • Training organiseren over goede praktijken die moeten worden toegepast bij de directie Boekhouding.

Stamgegevens:

 • De SAP - VIM-databases dagelijks beheren (gegevens aanmaken, wijzigen en verwijderen);
 • Onderhoud van rol-/autorisatietabellen;
 • Schrijven en bijwerken van stamgegevensprocedures;
 • De interne controleprocedures van de databank uitvoeren;
 • Uitvoeren van de rapportage.

Situering binnen de organisatie:

De directie Boekhouding is belast met de centralisering en de boeking van de ontvangsten, de uitgaven en de diverse verrichtingen. Ze moet ook het boekhoudkundige informatiesysteem opzetten en de algemene rekening van de regeringsdiensten voorbereiden en voorstellen.

In dit verband bestaat de opdracht van de directie Boekhouding uit:

 • de boekhouding van de GOB beheren;
 • juridische en financiële geschillen behandelen;
 • de boekhoudkundige controle uitvoeren;
 • meewerken aan het opstellen van wet- en regelgevende teksten;
 • een expertise- en adviesopdracht vervullen bij de partners en de interne en externe partners.
Op het jaareinde (van eind december tot begin januari) en bij de boekhoudkundige afsluiting (in april of mei) zal je enkele overuren moeten presteren. Die kan je volledig recupereren.

Profiel

Opleiding

Diploma 

Bachelor in een financiële richting

Technische kennis

 • Je hebt goede kennis van het Belgische rekeningenstelsel en van de boekingen in verband met de aankoop- en verkoopcycli (ook die van het jaareinde).
 • Je hebt goede kennis van de regels inzake intracommunautaire btw en van de btw-aangifte.

Functionele vaardigheden

 • Je analyseert gegevens gericht en je beoordeelt informatie kritisch.
 • Je behandelt en verhelpt problemen op autonome wijze, zoekt alternatieven en zorgt voor oplossingen.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op transparante, integere en objectieve wijze, je biedt hen een dienstverlening op maat en je onderhoudt constructieve contacten.
 • Je neemt een flexibele houding aan ten aanzien van en speelt in op veranderende omstandigheden en diverse situaties.

Motivatie en de in het vet weergegeven competentie worden bijzonder belangrijk geacht voor de functie en zullen zwaarder doorwegen bij de berekening van de eindscore.

Troeven

Je zal in een meertalige omgeving werken. Kennis van de tweede landstaal vormt een troef.

Wij bieden

Weddeschaal: B101

Beginloon (maandelijkse brutowedde, al aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen) : 2.388,94  €

Bijkomende voordelen:

 • 35 verlofdagen per jaar
 • maaltijdcheques
 • opleidingspakket voor nieuwkomers
 • gratis MIVB-abonnement
 • mogelijkheid om in te tekenen op een hospitalisatieverzekering via de vzw Sociale Dienst
 • werkgeversbijdrage voor het trein- en/of busabonnement (TEC - DE LIJN)
 • fietspremie: 0,24 €/km
 • telewerk[1]

… raadpleeg al onze voordelen op brujobs.brussels!

Procedure

Het gaat hier om een aanwerving via intraregionale en externe mobiliteit. Hiervoor gelden zeer specifieke deelnemingsvoorwaarden (zie onder). Indien je niet voldoet aan deze voorwaarden, kom je niet in aanmerking voor deze vacature.

Deelnemingsvoorwaarden

 • Intraregionale mobiliteit

Deze vorm van mobiliteit is enkel mogelijk voor statutaire personeelsleden die werken voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel of één van de volgende Instellingen van Openbaar Nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

 • Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest;
 • Brussels Instituut voor Milieubeheer;
 • Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp;
 • Net-Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid;
 • Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel (Innoviris);
 • Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij;
 • Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris);
 • Gewestelijke vennootschap van de Haven van Brussel;
 • De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap;
 • Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit,
 • Brussel Openbaar Ambt;
 • Brussel Stedenbouw en Erfgoed;
 • Brussels Planningsbureau,
 • Brussel Preventie en Veiligheid

Je moet daarnaast aan volgende voorwaarden voldoen om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure:

o   Je bent statutair ambtenaar van rang B1.

o   Je bevindt je in dienstactiviteit

o   Je beschikt over minstens 2 jaar graadanciënniteit

o   Je hebt bij jouw laatste evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen die gelijkwaardig is aan de vermelding "gunstig".

 • Externe Mobiliteit

Deze vorm van mobiliteit is enkel mogelijk voor statutaire personeelsleden die werken voor de ministeries en instellingen van openbaar nut van:

 • de federale overheid,
 • de Gemeenschappen,
 • de andere gewesten,
 • de Franse Gemeenschapscommissie,
 • de Vlaamse Gemeenschapscommissie,
 • de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
 • de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die niet vermeld worden bovenvermelde lijst voor de intraregionale mobiliteit.

Je moet daarnaast aan volgende voorwaarden voldoen om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure:

o   Je bent statutair ambtenaar van rang B1.

o   Je bevindt je in dienstactiviteit

o   Je hebt bij jouw laatste evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen die gelijkwaardig is aan de vermelding "gunstig".

Hoe kan je je kandidaat stellen?

Jouw kandidatuur dient (verplicht) te bestaan uit een gedetailleerd curriculum vitae, een uitvoerige motivatiebrief en een kopie van jouw meest recente benoemingsbesluit. Daarnaast moeten volgende elementen worden vermeld:

-        naam

-        voorna(a)m(en)

-        benoemingsdatum

-        administratieve toestand

-        de precieze gegevens van uw huidige overheidsdienst/administratie

Je dient jouw kandidatuur in per e-mail op volgend adres : mobiliteitvantalenten@gob.brussels ter attentie van mevrouw Julie Fiszman, secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Sint-Lazarusplein 2 , 1035 Brussel, ten laatste op 21 september 2021 en je vermeldt hierbij duidelijk de referentie 40002742.

Indien je aan al deze voorwaarden voldoet, zal je worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, eventueel voorafgegaan door een praktische proef 

[1] Dit is pas mogelijk wanneer uw aanvraag na indiensttreding gevalideerd wordt door uw verantwoordelijke(n).

Désolé, le délai de candidature pour cette offre est expiré.