Service Public Régional de Bruxelles

Project - en dossiermedewerker personeelszaken - m/v/x (attaché A1) VIA intraregionale- en externe mobiliteit

Référence: 40000790

Désolé, le délai de candidature pour cette offre est expiré.

Omschrijving van de jobinhoud:

Als project- en dossiermedewerker/ster personeelszaken kom je terecht in een team van een 10-tal medewerkers. Binnen dit team onderzoek je samen met je collega’s de genomen beslissingen (aanwervingen, ontslag, tuchtmaatregelen, regelgeving…) van de lokale besturen met betrekking tot hun personeel, met het oog op de wettigheidscontrole en een controle van respect voor het algemeen belang. Dit betekent concreet:

-        je stelt hierover zelfstandig nota’s op voor de hiërarchie en eventueel voor de verantwoordelijke minister.

-        je behandelt de dossiers van de aan jou toegewezen gemeenten en OCMW’s binnen de wettelijk opgelegde termijnen.

-        je overlegt en vraagt advies aan andere diensten (zoals de financiële dienst) bij de behandeling van bepaalde dossiers.

Je helpt de lokale besturen met hun personeelsbeheer en verleent jouw expertise door hen te adviseren inzake human ressources. Samen met een collega voer je één of meerdere keren per jaar een bezoek ter plaatse uit in de gemeenten waarvoor jij verantwoordelijk bent. Hiervan maak je een verslag op dat aan de betreffende gemeente en aan je collega’s bezorgd wordt.

Tot slot zijn er nog een aantal overige taken waarvoor je verantwoordelijk wordt geacht. Deze zijn de volgende:

-        meewerken aan het bijhouden van een databank over de verschillende gemeenten en OCMW’s.

-        projectmatig meewerken aan de ontwikkeling en publicatie van de Focus, een brochure die een overzicht biedt over de cijfergegevens van het personeel in de gemeenten en OCMW’s.

-        het bijwonen van Comité C bij  en het adviseren van de regering door het zelfstandig opstellen van analysenota’s en de verwerking van cijfermateriaal.

-        Onderzoek uitvoeren omtrent de parlementaire vragen die aan de directie bezorgd worden en het voorzien van een antwoord  binnen de opgelegde termijnen.

-        Expertise verwerven over bepaalde thematieken en fungeren als aanspreekpunt betreffende deze thematieken.

-        Meewerken aan het up-to-date houden van de webpagina van Brussel Plaatselijke Besturen.

Situering binnen de organisatie:

Brussel Plaatselijke Besturen (BPB) treedt op als tussenpersoon tussen het gewest en de verschillende plaatselijke besturen op zijn grondgebied, namelijk de gemeenten, de autonome gemeentebedrijven, de intercommunales, de verenigingen voor het beheer van de erkende erediensten en van de georganiseerde vrijzinnigheid, de politiezones, de OCMW's, de OCMW-verenigingen en de enige Berg van Barmhartigheid van het land. De plaatselijke besturen organiseren, controleren, financieren en adviseren, in een relatie van wederzijds vertrouwen en daarbij waken over belangrijke waarden zoals gelijke behandeling, het naleven van de regelgeving en de transparantie van de ondernomen acties, dat is de hoofdbekommernis van BPB.

Bij BPB voert de directie Lokaal Personeel de volgende opdrachten uit:

-        het uitoefenen van toezicht op rechtshandelingen van plaatselijke besturen m.b.t. het personeel: aanwervingen, benoemingen, bevorderingen, gedwongen en vrijwillig ontslag, pensionering; personeelskader, aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden van het personeel, bezoldigingsregeling en loonbarema's, het administratief statuut en het arbeidsreglement; zware tuchtmaatregelen;

-        evalueren hoe de gemeenten de gewestelijke wetgeving inzake het behoorlijke lokale beleid uitvoeren;

-        de regering en de plaatselijke besturen advies verstrekken over het plaatselijke openbaar ambt en het behoorlijke lokale beleid;

-        het secretariaat verzorgen van het Comité C, het sectorale onderhandelingscomité voor de Brusselse plaatselijke besturen;

-        het opstellen van ontwerpen van wetgeving en reglementering in verband met het beheer van het lokale personeel;

-        het beheren van de toekenningsdossiers van burgerlijke eretekens en eervolle onderscheidingen aan personeelsleden van de plaatselijke besturen.

Profiel

Opleiding

Diploma 

Master of licenciaat

Kennis

  • je beschikt over een basiskennis inzake de beginselen van het arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht;

  • Je beschikt over een basiskennis administratief- en grondwettelijk recht;

  • Je drukt je schriftelijk op een duidelijke en begrijpelijke manier uit.

 Functionele vaardigheden

  • Je geeft advies aan jouw gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van jouw expertise;

  • Je zet je ten volle in  voor het werk door steeds het beste van jezelf te geven, hoge kwaliteit na te streven en door te blijven doorzetten, ook bij tegenwerking;

  • Je gaat om met problemen en lost ze zelfstandig op, je zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.

De motivatie wordt als zeer belangrijk beschouwd voor de functie, en weegt bijgevolg meer door in het eindresultaat.

Niet vereist, wel een troef

Je hebt een actieve kennis van het Frans aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt.

Wij bieden

Weddeschaal: A101

Beginloon (maandelijkse brutowedde, al aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen) :  3.306,30€

Bijkomende voordelen:

-        35 verlofdagen per jaar

-        maaltijdcheques

-        opleidingspakket voor nieuwkomers

-        gratis MIVB-abonnement

-        mogelijkheid om in te tekenen op een hospitalisatieverzekering via de vzw Sociale Dienst

-        werkgeversbijdrage voor het trein- en/of busabonnement (TEC - DE LIJN)

-        fietspremie: 0,22 €/km

-        telewerk[1]

-        … raadpleeg al onze voordelen op brujobs.brussels!

[1] Dit is pas mogelijk wanneer uw aanvraag na indiensttreding gevalideerd wordt door uw verantwoordelijke(n).

Procedure

Het gaat hier om een aanwerving via intraregionale en externe mobiliteit. Hiervoor gelden zeer specifieke deelnemingsvoorwaarden (zie onder). Indien je niet voldoet aan deze voorwaarden, kom je niet in aanmerking voor deze vacature.

Deelnemingsvoorwaarden

  • Intraregionale mobiliteit

Deze vorm van mobiliteit is enkel mogelijk voor statutaire personeelsleden die werken voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel of één van de volgende Instellingen van Openbaar Nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

-        Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest;

-        Brussels Instituut voor Milieubeheer;

-        Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp;

-        Net-Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid;

-        Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel (Innoviris);

-        Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij;

-        Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris);

-        Gewestelijke vennootschap van de Haven van Brussel;

-        De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

-        Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap;

-        Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit,

-        Brussel Openbaar Ambt;

-        Brussel Stedenbouw en Erfgoed;

-        Brussels Planningsbureau,

-        Brussel Preventie en Veiligheid

Je moet daarnaast aan volgende voorwaarden voldoen om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure:

o   Je bent statutair ambtenaar van rang A1.

o   Je bevindt je in dienstactiviteit

o   Je beschikt over minstens 2 jaar graadanciënniteit

o   Je hebt bij jouw laatste evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen die gelijkwaardig is aan de vermelding "gunstig".

  • Externe Mobiliteit

Deze vorm van mobiliteit is enkel mogelijk voor statutaire personeelsleden die werken voor de ministeries en instellingen van openbaar nut van:

-        de federale overheid,

-        de Gemeenschappen,

-        de andere gewesten,

-        de Franse Gemeenschapscommissie,

-        de Vlaamse Gemeenschapscommissie,

-        de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

-        de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die niet vermeld worden bovenvermelde lijst voor de intraregionale mobiliteit.

Je moet daarnaast aan volgende voorwaarden voldoen om te kunnen deelnemen aan deze selectieprocedure:

o   Je bent statutair ambtenaar van rang A1.

o   Je bevindt je in dienstactiviteit

o   Je hebt bij jouw laatste evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen die gelijkwaardig is aan de vermelding "gunstig".

 Hoe kan je je kandidaat stellen?

Jouw kandidatuur dient (verplicht) te bestaan uit een gedetailleerd curriculum vitae, een uitvoerige motivatiebrief en een kopie van jouw meest recente benoemingsbesluit. Daarnaast moeten volgende elementen worden vermeld:

-        naam

-        voorna(a)m(en)

-        benoemingsdatum

-        administratieve toestand

-        de precieze gegevens van uw huidige overheidsdienst/administratie

Je dient jouw kandidatuur in per e-mail op volgend adres : mobiliteitvantalenten@gob.brussels ter attentie van mevrouw Julie Fiszman, secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel, ten laatste op 10 augustus 2021en je vermeldt hierbij duidelijk de referentie 40000790.

Indien je aan al deze voorwaarden voldoet, zal je worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, eventueel voorafgegaan door een praktische proef.

Info procedure: 

Myriam Samson: 02/ 800 36 78 - msamson@gob.brussels

Info functie: 

Karel Van Hoeymissen: 02/ 800 32 50 - kvanhoeymissen@gob.brussels

Désolé, le délai de candidature pour cette offre est expiré.